بانک جملات تاثیر گذار

ریچارد باخ
رولد دال
ریچارد باخ
اف. اسکات فیتزجرالد
شارل دو مونتسکیو
هانس کریستیان آندرسن
چادویک بوزمن
ناپلئون بناپارت
چارلز شواب
آنتونی رابینز
.jpg
.jpg
فهرست